Salgs- og leveringsbetingelser

1.1: Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg af tjenesteydelser foretaget for World Translation A/S, CVR-nr. 28 68 05 46 (herefter kaldt World Translation).

1.2: Salgs- og leveringsbetingelserne kan kun fraviges eller modificeres ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem World Translation og kunden.

1.3: Det præciseres, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke viger for kundens indkøbsbetingelser.

1.4: Specielle og specifikke vilkår, betingelser eller krav til ydelsen fra kundens side, anført i for eksempel kundens ordreafgivelse eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for World Translation, medmindre World Translation udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene.

2.1: En ordre skal altid foreligge skriftligt. Mundtlige og telefoniske ordrebekræftelser, som gives på grundlag af tilbud afgivet af World Translation, skal efterfølgende bekræftes skriftligt.

2.2: World Translation påtager sig at levere den nødvendige indsats med henblik på rådgivning om og udarbejdelse og levering af oversættelser, korrektur, layout/DTP, teknisk dokumentation og andre ydelser efter kundens anvisninger og i overensstemmelse med en af World Translation accepteret ordre.

2.3: Kunden er forpligtet til at levere tekster og materialer til udføring af ordren og yde World Translation den nødvendige støtte samt bidrage med alle relevante oplysninger, kunden er i besiddelse af i forhold til opgaven.

2.4: Kunden kan, indtil det tidspunkt hvor World Translation har leveret den pågældende ydelse, til enhver tid kræve ændringer i den angivne ordre. Kræver kunden ændringer, giver dette World Translation ret til at regulere de oprindelige priser og leverings-betingelser for den pågældende ordre.

2.5: Hvis der opstår behov for ekstraarbejde, vil kunden modtage besked herom, inden arbejdet hermed iværksættes. Arbejdet vil først blive igangsat efter modtagelse af kundens skriftlige tilsagn herom.

3.1: Der kan gælde særlige vilkår for brug af softwareløsninger leveret af World Translation A/S. Disse vilkår vil fremgå af en særskilt aftale.

4.1: World Translation forpligter sig til fortrolig behandling af alle de oplysninger, data og dokumenter, der er stillet til rådighed af eller via kunden i forbindelse med ordren eller på anden måde i løbet af samarbejdet, og til udelukkende at stille resultaterne af arbejdet til rådighed for kunden.

4.2: Samme hemmeligholdelsesklausul påhviler enhver ansat i World Translation, samt de til enhver tid værende leverandører med tilknytning til World Translation, også efter arbejdsforholdets afslutning.

5.1: Alle resultater, der hidrører fra World Translations leverede ydelser, tilhører alene kunden.

5.2: Kundens rettigheder omfatter ikke World Translations metoder, værktøjer eller generelle tekniske viden.

5.3: World Translation garanterer, at de af World Translation leverede ydelser ikke indeholder rettigheder tilhørende tredjepart, der kan begrænse eller udelukke kundens brug eller udnyttelse.

5.4: I tilfælde af, at der fra tredjepart fremsættes krav, som ikke hidrører den af World Translation leverede ydelse og derfor ikke falder ind under punkt ‎5.3, og som begrænser kundens rettigheder og udnyttelse, er World Translation uden ansvar, og kunden skal friholde World Translation fra alle stillede krav i forbindelse hermed.

6.1: Hvis kunden ønsker at reklamere for fejl og mangler, skal dette ske skriftligt til World Translation. Kunden mister retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis kunden ikke reklamerer, så snart kunden er eller burde være opmærksom på tilstedeværelsen af fejl og mangler. Reklamationer over fejl og af mangler i ydelser skal under alle omstændigheder fremsættes skriftligt senest 6 måneder efter, at ydelsen er modtaget af kunden.

6.2: Forekommer der fejl og mangler i World Translations ydelser, kan kunden kræve at få ydelsen udbedret, ligesom World Translation omvendt også har en tilsvarende afhjælpningsret. Korrekturforløbet er i disse tilfælde gratis. World Translation har krav på en passende tidsfrist til sådan udbedring.

6.3: Krav om annullering af ordren, nedsættelse af honoraret, eller skadeserstatning på grund af at World Translation ikke har opfyldt de i ordren angivne krav er udelukket, medmindre kunden kan dokumentere, at World Translation har udvist grov uagtsomhed og ikke har forsøgt udbedring, jf. pkt. ‎6.2.

6.4: World Translation hæfter ikke for fejl, der er forårsaget af forkerte eller ufuldstændige oplysninger fra kunden, ligesom World Translation ikke påtager sig noget ansvar i anledning af fejlbehæftet, utydeligt eller vildledende materiale.

6.5: World Translation og dennes leverandører hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, der ligger udenfor World Translations direkte kontrol (“force majeure”; for eksempel, men ikke begrænset til, pandemier, strejker, lockout, restriktioner fra offentlige myndigheder og lignende), og som er egnet til at forsinke opfyldelsen eller som gør opfyldelsen væsentlig mere byrdefuld for World Translation end forventet.

6.6: World Translation er, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis produktionstab, finansieringsomkostninger, tab af information og data og øvrige indirekte tab, følgeskader eller lignende i forbindelse med krav fra tredjepart. Hvis en tredjepart gør krav gældende mod World Translation, skal kunden erstatte World Translation alle tab, der er opstået for World Translation i denne sammenhæng.

6.7: World Translations ansvar i forhold til den enkelte ordre kan ikke overstige DKK 200.000, medmindre opgivne tab eller skader er resultatet af betydelig forsømmelighed eller forsætlige handlinger. Ansvarsperioden er 6 måneder fra levering, jf. punkt 6.1.

7.1: For ydelser udført af World Translation betaler kunden et honorar, der er aftalt mellem kunden og World Translation.

7.2: Afregning følger efter aflevering af de aftalte ydelser.

7.3: Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra forfaldsdatoen af det til enhver tid skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.

7.4: World Translation kan delfakturere det arbejde, der er udført for kunden, såfremt dette blev aftalt på tidspunktet for ordreafgivelsen, og/eller hvis gennemførelsen af ordren forsinkes, fordi kunden ikke har opfyldt sine forpligtelser under punkt ‎2.3.

7.5: World Translation kan afkræve hel eller delvis forudbetaling ved større ydelser, såfremt dette aftales på tidspunktet for ordreafgivelsen.

7.6: Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, indeholder World Translations honorarer og priser ikke moms, og kunden skal i tillæg hertil betale moms. Indenfor EU gælder princippet “Modtageren af ydelsen er skatterestant”; derfor angives fakturaerne uden moms indenfor EU.

7.7: Betalingsfrist er 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt mellem kunden og World Translation.

8.1: Levering af de aftalte ydelser skal ske i henhold til de leveringsbetingelser, der blev aftalt ved ordreafgivelse.

8.2: Leveringsfristen på de enkelte ordrer vil afhænge af ordrens størrelse og aftales derfor i hvert enkelt tilfælde.

8.3: Kunden forpligter sig til at aftage den serviceydelse, der er blevet bestilt, medmindre denne indeholder ansvars-pådragende fejl og mangler.

9.1: World Translation A/S foretager prisregulering på varer og serviceydelser baseret på udviklingen i det generelle prisindeks. Prisreguleringen kan ske årligt.

9.2: World Translation A/S forbeholder sig retten til at foretage prisregulering ifm. valutakursændringer.

10.1: Gyldighed, fortolkning og opfyldelse af parternes forpligtelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret.

10.2: Enhver tvist, uenighed, krav eller uoverensstemmelse, der måtte udspringe af, vedrøre eller opstå i forbindelse med nærværende salg- og leveringsbetingelser, skal afgøres af Retten i Aarhus som rette værneting i første instans. Begge parter er berettiget til at anke domme i henhold til gældende danske regler. Uanset ovenstående er parterne berettiget til at sagsøge hinanden ved sagsøgtes værneting, forudsat at søgsmålet er anlagt i forbindelse med håndhævelse af en dom afsagt på baggrund af nærværende salgs- og leverings-betingelser.

Gør dit produkt forståeligt
for hele verden