Vilkår og betingelser
i forbindelse med brug af World Translations
sprogteknologi, herunder InstantTranslate

Seneste opdatering: 01-06-2024

Ved at bruge tjenesterne og teknologierne i World Translations sprogteknologiske systemer, herunder InstantTranslate, accepterer du at overholde følgende vilkår og betingelser.

I forbindelse med din registrering i World Translations’ sprogteknologiske systemer erklærer og garanterer du og enhver part eller enhed, som du bruger vores systemer på vegne af, at du er bemyndiget til at forpligte dig selv og enhver anden part, på hvis vegne du indgår denne aftale, og at du accepterer vilkårene for brug og accepterer at være bundet af dem.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du straks stoppe med at tilgå og/eller bruge World Translations’ sprogteknologiske systemer.

I denne aftale skal følgende ord have følgende betydning:

Vilkår og betingelser: Alt, hvad der er beskrevet i dette dokument, som indeholder de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem dig og os, og som giver dig tilladelse til at bruge de aftalte tjenester.

Tjenester: De tjenester, som World Translation leverer til dig i henhold til denne aftale og den relevante ordrebekræftelse, og alle andre tilknyttede tjenester, som World Translation måtte stille til rådighed for dig, herunder, men ikke begrænset til, adgang til tjenester i vores Language Portal.

Teknologier: De teknologier, som du kan bruge i henhold til denne aftale og den relevante ordrebekræftelse, og alle andre tilknyttede teknologier, som World Translation måtte stille til rådighed for dig, herunder, men ikke begrænset til, adgang til teknologierne i vores Language Portal.

Abonnementspakke: Et bestemt antal tjenester, som du har adgang til i en bestemt abonnementsperiode og for et bestemt antal brugere. Din specifikke abonnementspakke er defineret i en ordrebekræftelse, der udgør en særskilt aftale.

Abonnementsperiode: Den periode, hvor du abonnerer på adgang til tjenesterne og teknologierne. Din specifikke abonnementsperiode er defineret i en ordrebekræftelse, der udgør en særskilt aftale.

Ordrebekræftelse: Din skriftlige bekræftelse af et tilbud udfærdiget af os. Tilbuddet indeholder de specifikke detaljer om din valgte abonnementspakke, abonnementsperiode, antal brugere, betalingsplan osv. Ordrebekræftelsen kan være en e-mail.

System: Det miljø, du bruger, når du har logget ind for at bruge tjenesterne og teknologierne.

Baseret på individuelle aftaler mellem dig og World Translation kan du være berettiget til en gratis prøveperiode. World Translation forbeholder sig ret til at definere prøveperioden og kan ændre prøveperiodens varighed uden forudgående varsel.
Indholdet af disse vilkår og betingelser gælder også i prøveperioden.

I prøveperioden kræves der ingen betaling for at få adgang til tjenesterne og teknologierne.

I forhold til InstantTranslate forbeholder World Translation sig retten til at definere et maksimalt antal ord, du kan oversætte i portalen i prøveperioden. I tilfælde af, at du oversætter mere end det definerede maksimale antal ord, forbeholder World Translation sig retten til at fakturere de yderligere ord.

Efter prøveperioden kan du fortsætte med at bruge tjenesterne og teknologierne ved at bestille en eller flere abonnementspakker. Uden en gyldig abonnementspakke kan du ikke opnå adgang til tjenesterne og teknologierne, og alt indhold, du har uploadet til eller oprettet i vores system, vil blive slettet fra systemet.

Du kan få adgang til tjenesterne og teknologierne i enten en prøveperiode, eller når du har bestilt en abonnementspakke. Du kan bestille en abonnementspakke ved at bekræfte et tilbud udfærdiget af os (ordrebekræftelse). Tilbuddet indeholder nærmere oplysninger om din valgte abonnementspakke, abonnementsperiode, antal brugere, betalingsplan osv.

Din konkrete adgang til tjenesterne og teknologierne afhænger af den abonnementspakke, du vælger (individuelt personligt login eller login via IP-adresse).

Hvis du bruger et individuelt personligt login, må disse loginoplysninger ikke bruges af andre personer.

Uden en gyldig abonnementspakke kan du ikke opnå adgang til tjenesterne og teknologierne, og alt indhold, du har uploadet til eller oprettet i vores system, vil blive slettet fra systemet.

Du kan bestille abonnementspakker efter behov. En abonnementspakke fastlægger de nærmere detaljer for din adgang til tjenesterne og teknologierne i den abonnementsperiode, der er defineret i pakken. Disse oplysninger kan omfatte antallet af brugere, der har adgang til vores tjenester og teknologier, de sprogressourcer, du har adgang til, eller, i tilfælde af InstantTranslate, det maksimale antal ord, du kan maskinoversætte pr. måned.

Hvis din brug af InstantTranslate overstiger det maksimale antal ord, der er defineret i din abonnementspakke, vil World Translation fakturere de ord, der overskrider aftalen, i henhold til den aktuelle prisliste for InstantTranslate.

Hvis du ikke har en gyldig abonnementspakke, kan du ikke opnå adgang til tjenesterne og teknologierne, og alt indhold, du har uploadet til eller oprettet i vores system, vil blive slettet fra systemet.

Abonnementsperioden starter den dag, hvor du bekræfter din bestilling af abonnementet (skriftligt), medmindre vi har aftalt en fremtidig startdato. Du kan bestille en abonnementspakke ved skriftligt at bekræfte et tilbud udfærdiget af os (ordrebekræftelse). Gebyret gælder for hele måneden fra startdatoen.

Abonnementsperiodens længde er defineret i vores tilbud og accepteret af dig i ordrebekræftelsen.

Et abonnement tegnes for mindst tre måneder.

Ved udgangen af abonnementsperioden vil dit abonnement blive fornyet automatisk, medmindre du opsiger dit abonnement 30 dage før udgangen af den aktuelle abonnementsperiode. Fornyelsesperioden er 3 måneder, medmindre andet er defineret i vores tilbud.
Nye abonnementspakker kan bestil
les når som helst. Vi sender dig et tilbud på den nye pakke, som du kan godkende.

Du kan til enhver tid tilføje yderligere sprogressourcer, sprogkombinationer eller yderligere brugere til din abonnementspakke. Alle ændringer af denne type træder i kraft med det samme. Gebyret vil blive ændret tilsvarende for hele den aktuelle måned og tilføjet til den næste faktura.

Andre ændringer af eksisterende abonnementspakker, såsom annullering af fornyelse, reduktion af antallet af tjenester og teknologier eller reduktion af antallet af brugere, træder i kraft ved begyndelsen af den næste abonnementsperiode.

Alle ændringer skal ske skriftligt.

Gebyret for din abonnementspakke afhænger af de tjenester og teknologier, du ønsker at få adgang til, antallet af brugere og andre faktorer. Gebyret fremgår af vores tilbud ved begyndelsen på din første abonnementsperiode.

For hver abonnementsperiode fakturerer World Translation gebyret på forhånd. Ved udgangen af hver abonnementsperiode sender vi en faktura på gebyret for den følgende abonnementsperiode, medmindre andet er anført i vores tilbud.

Dit abonnement fornyes automatisk, medmindre du opsiger dit abonnement 30 dage før udløbet af den aktuelle abonnementsperiode, se afsnit 5.

Opsigelse af eksisterende abonnementspakker skal ske skriftligt og vil træde i kraft ved udgangen af den aktuelle abonnementsperiode.

Hvis din abonnementspakke ikke fornyes, vil du ikke kunne opnå adgang til tjenesterne og teknologierne efter den aktuelle abonnementsperiode er udløbet, og alt indhold, du har uploadet til eller oprettet i vores system, vil blive slettet fra systemet.

Du har ret til at opsige dit abonnement ekstraordinært i løbet af en abonnementsperiode i følgende situationer:
(a) hvis World Translation misligholder denne aftale
(b) hvis eventuelle opdateringer af vores tjenester og teknologier som angivet i afsnit 10 ikke er acceptable for dig.

World Translation forbeholder sig retten til at annullere denne aftale, hvis du misligholder denne aftale.

Vi refunderer ikke abonnementsbetalinger eller andre betalinger, der er foretaget i henhold til denne aftale, hvis abonnementet annulleres af os på grund af din overtrædelse af nogen af betingelserne i denne aftale.

I tilfælde af ekstraordinær opsigelse af dit abonnement vil alt indhold, du har uploadet til eller oprettet i vores system, blive slettet fra systemet.

World Translations sprogteknologiske systemer er under konstant forbedring og udvikling. De tjenester og teknologier, der er inkluderet i din abonnementspakke, kan derfor ændre sig over tid.

Nogle af World Translations sprogteknologiske systemer er tredjepartsteknologier, og vi styrer derfor ikke selv udviklingen.

Vi vil informere dig om eventuelle større ændringer i de tjenester og teknologier, der er inkluderet i din abonnementspakke.

I forbindelse med brugen af vores tjenester og teknologier uploades forskellige typer indhold til systemet, f.eks. indhold fra kilde- og målsprogstekster, oversættelseshukommelser eller terminologidatabaser (i det følgende kaldet indhold).

Afhængigt af de tjenester og teknologier, der er inkluderet i din abonnementspakke, og de arbejdsgange, der er aftalt med dig, uploades dette indhold enten af dig selv (f.eks. når du bruger InstantTranslate til maskinoversættelse), eller World Translation uploader det for dig (f.eks. din oversættelseshukommelse og/eller terminologi for at give dig adgang til disse data).

World Translation forpligter sig til at beskytte dine data og dine personoplysninger. De specifikke detaljer vedrørende databeskyttelse og privatliv afhænger af tjenesterne og teknologierne i din abonnementspakke. Kontakt os venligst for yderligere information.

Vigtigt: Når du bruger InstantTranslate, kan du have adgang til tredjeparts maskinoversættelsessystemer, der ikke ejes eller administreres af World Translation (se afsnit 12). Der kan gælde forskellige regler for databeskyttelse og privatlivets fred. Du bør derfor nøje overveje, hvilke typer tekster du oversætter med InstantTranslate (se også afsnit 13).

Afhængigt af din abonnementspakke kan din brug af World Translations tjenester og teknologier omfatte vores InstantTranslate-portal.

InstantTranslate er en løsning, der kombinerer maskinoversættelse med genbrug af de menneskelige oversættelser, der er gemt i din virksomheds oversættelseshukommelser og indholdet af dine terminologidatabaser.

Når du bruger InstantTranslate, kan du have adgang til tredjeparts maskinoversættelsessystemer, der ikke ejes eller administreres af World Translation. De specifikke betingelser for brug af maskinoversættelse afhænger af den valgte leverandør af maskinoversættelse. Kontakt os venligst for yderligere information. Vi vil altid informere dig om den specifikke udbyder af maskinoversættelse, som du får adgang til.

Se også afsnit 13, Kundens forpligtelser.

Vær opmærksom på, at maskinoversatte tekster og dokumenter ikke er blevet korrekturlæst af en oversætter og derfor kan indeholde fejl. Disse oversættelser skal derfor bruges med største forsigtighed. Du bør altid kvalitetstjekke maskinoversatte tekster og dokumenter. I mange tilfælde skal du rette en maskinoversat tekst eller et dokument, før du kan bruge oversættelsen.

World Translation tager ikke ansvar for og er ikke ansvarlig for maskinoversættelsens korrekthed.

Du må kun bruge World Translations tjenester og teknologier til de formål, der er aftalt, og i overensstemmelse med gældende love.

Du er forpligtet til at holde de adgangsoplysninger, som du har fået af World Translation, sikre, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart, medmindre det er nødvendigt for den kontraktligt tilsigtede og tilladte brug af World Translations tjenester og teknologier.

Du har ikke ret til at konvertere eller videresælge adgangsoplysninger eller din adgang til World Translations tjenester og teknologier til nogen tredjepart.

Hvis du bruger vores InstantTranslate-portal, gælder følgende yderligere forpligtelser:

  • Du må ikke overføre data til portalen, som ikke må overføres til eller behandles af tredjeparter på grund af databeskyttelseslove, kontraktlige eller lovbestemte fortrolighedsforpligtelser, eksportrestriktioner eller andre lovbestemmelser eller tredjeparts rettigheder.
  • Du må ikke bruge ubekræftede maskinoversættelser i forbindelse med (automatiserede) beslutningsprocesser, hvor der er stor risiko for skade, f.eks. drift af elektriske kraftværker, militært udstyr eller medicinsk udstyr. Maskinoversættelser må kun anvendes i forbindelse med driften af kritiske infrastrukturer, hvis oversættelserne først er blevet underkastet en kvalitetskontrol, hvis omfang skal vurderes af dig.

Denne aftale udgør ikke et salg og overfører ikke nogen ejendomsret til systemet, hverken helt eller delvist. Alle rettigheder til og i systemet og eventuelle opdateringer, opgraderinger eller ændringer heraf, eller i relation til idéer, knowhow og programmer, der er udviklet af World Translation eller dennes licensgivere i løbet af denne aftale, forbliver World Translations eller dennes licensgiveres ejendom. Alle rettigheder til dine data forbliver din ejendom.

Gør dit produkt forståeligt
for hele verden